progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-10-19

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Eliza Jarzyńska-Klimek

Tel.:

e-mail: eliza.jk@abw.gov.pl

Zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej w formie papierowej oraz usługa dostępu do prasy krajowej i zagranicznej w formie elektronicznej na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (prenumerata na rok 2024) - nr sprawy: 19/ZP/2023

PROCEEDINGS NO Z16/54409

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 19/ZP/2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej w formie papierowej oraz usługa dostępu do prasy krajowej i zagranicznej w formie elektronicznej na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (prenumerata na rok 2024). 
Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do SWZ

Postępowanie podzielone jest na 4  Części (łącznie 171 pozycji):

1. Część I - Prasa krajowa - forma papierowa (95 pozycji)

2. Część II - Prasa zagraniczna - forma papierowa (26 pozycji)

3. Część III - Prasa krajowa - forma elektroniczna (31 pozycji)

4. Część IV - Prasa zagraniczna - forma elektroniczna (19 pozycji).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 - 7 do SWZ.
Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...